جایی برای گفتن .................

این وبلاگ محلی برای بیان دیدگاه و نظرات این حقیر است .............

جایی برای گفتن .................

این وبلاگ محلی برای بیان دیدگاه و نظرات این حقیر است .............

محمد ابراهیم یزدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته ، معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

ایمیل :

YAZDANI.ISU@GMAIL.COM